Algemeen

Royal Coin Watches respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Royal Coin Watches verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens 

Royal Coin Watches verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Royal Coin Watches verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  1. Het verlenen van diensten, bestaande uit o.a. het verkopen van horloges;
  2. Het verstrekken van de door u gevraagde informatie of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren;
  3. De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
  4. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.

Omschrijving persoonsgegevens

Royal Coin Watches verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

  1. Uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, taal en land van waar u in contact met ons staat, contactgegevens, enz.);
  2. Financiële en transactiegegevens (bijvoorbeeld uw betaal- of kaartgegevens);
  3. Gegevens met betrekking tot verbinding, ge lokalisatie en browser (in het geval dat u bijvoorbeeld via een mobiel met ons in contact staat); 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Royal Coin Watches omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Als wij u vragen uw persoonsgegevens in te vullen sommige velden als verplicht aanduiden, aangezien het gegevens betreft die we nodig hebben om u de dienst te kunnen verlenen of om het contactformulier in behandeling te nemen.

Beveiliging persoonsgegevens

Royal Coin Watches hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Royal Coin Watches gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Royal Coin Watches in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Royal Coin Watches bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Uw verzoeken zoals hiervoor
bedoeld, kunt u richten aan:

Sum investments B.V. (tevens handelend onder de naam Royal Coin Watches)
Royal Coin Watches
Markt 22
6041 EM ROERMOND
info@royalcoinwatches.com

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Royal Coin Watches neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Royal Coin Watches zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Facebook en Google+. Royal Coin Watches houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en Cookies

Royal Coin Watches houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Royal Coin Watches verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Royal Coin Watches te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Royal Coin Watches op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Royal Coin Watches maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Royal Coin Watches geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. ‘T Pandhuis heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassen privacy statement

Royal Coin Watches heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).